Nationale vereniging voor mensen met lupus, APS, sclerodermie en MCTD
Open menu

Wat doet de bedrijfsarts?


Hoofdtaken

De bedrijfsarts heeft een aantal hoofdtaken:

  • ziekteverzuim helpen verminderen
  • begeleiden van verzuim en re-integratie
  • adviseren van de leidinggevende


1. Ziekteverzuim helpen verminderen

De bedrijfsarts speelt een rol bij het voorkomen van ziekteverzuim. Daarbij ligt de nadruk op gezond en veilig werken.

Veel kennis

De bedrijfsarts heeft veel kennis over:

  • Klachten die vaak met het werk te maken hebben, zoals nek- of rugpijn, overspannenheid, burnout of depressies.
  • De gevolgen van een chronische ziekte of handicap (rugklachten, reumatische aandoeningen, groeistoornissen, enzovoort) voor het werk en – omgekeerd – de manier waarop het werk de aandoening kan verergeren.
  • Specifieke beroepsziekten: ziekten die echt met het werk of de werkplek te maken hebben, zoals beroepsallergieën.

Dankzij deze kennis kan hij of zij gericht advies geven om deze problemen te voorkomen. De bedrijfsarts geeft de beperkingen en de mogelijke oplossingen aan. Het gaat om:

  • Aanpassingen in het werk door het takenpakket (tijdelijk) aan te passen, zodat de werkzaamheden wel verricht kunnen worden.
  • Adviezen voor behandelingen en voorzieningen. Zo’n voorziening kan een hulpmiddel zijn, zoals een braille-leesregel bij een computer, of bijvoorbeeld een betere stoel.

Advies

De bedrijfsarts doet dit zowel individueel als voor het hele bedrijf. Individueel advies kan betekenen dat de bedrijfsarts werknemers met een chronische aandoening of handicap helpt om meer klachten te voorkomen.

De bedrijfsarts kijkt ook met een bredere blik, bijvoorbeeld naar onveilige of ongezonde werkplekken en werksituaties. Ook zijn bedrijfsartsen vaak betrokken bij speciale programma’s over bewegen, gezond eten en het voorkomen van stress.

Een zeldzame aandoening?

Bedrijfsartsen weten over het algemeen weinig over zeldzame aandoeningen, zoals lupus, APS, sclerodermie en MCTD. Dit komen zij in de praktijk nu eenmaal zelden tot nooit tegen. Zij zullen daarom onvoldoende op de hoogte zijn van de (mogelijke) gevolgen die de aandoening voor je hebt. Je kunt je bedrijfsarts informeren door via informatie van je patiëntenvereniging te geven of te wijzen op de Arbeidsparticipatietool. Ook kun je de bedrijfsarts toestemming geven om medische informatie op te vragen bij je specialist.

2. Begeleiden van verzuim en re-integratie

De tweede hoofdtaak van de bedrijfsarts is om werknemers te begeleiden bij het herstel na een ziekte en hun terugkeer op de werkplek (re-integratie). Hij of zij houdt hierbij rekening met alle beperkingen die je door je klachten hebt en de gevolgen voor je belastbaarheid. Het gaat zowel om de beperkingen die door het werk worden veroorzaakt als andere beperkingen.

Doel van de begeleiding is om je op een verantwoorde manier weer aan het werk te helpen. Verantwoord betekent: zo snel mogelijk, maar niet zo snel dat je de kans loopt op een hernieuwde uitval. De bedrijfsarts geeft adviezen over je herstel en kijkt wat er nodig is om weer aan het werk te kunnen. Hij of zij kan hierover – met jouw toestemming – contact hebben met eventuele andere behandelaren. Wanneer de bedrijfsarts denkt dat een behandeling noodzakelijk is voor herstel van je werkvermogen, kan hij of zij je adviseren andere behandelaren te raadplegen, zoals een medisch specialist, een fysiotherapeut of een psycholoog.

Afspraken maken

Over de terugkeer naar het werk maak je geregeld concrete afspraken, ook met de werkgever. Die afspraken kunnen gaan over aanpassingen van de werkplek, aangepaste werktijden of andere taken, al dan niet tijdelijk.

3. Adviseren van de leidinggevende

De bedrijfsarts werkt voor de arbodienst (of verzekeringsmaatschappij) waarmee je bedrijf een contract heeft gesloten. Onderdeel van dit contract is dat de bedrijfsarts ook de leidinggevende adviseert over begeleiding van verzuim en re-integratie. In de praktijk wordt er gestreefd naar een gelijkwaardig overleg over de voorwaarden voor werkhervatting tussen jou, je leidinggevende en de bedrijfsarts.

In overleg met de arbeidsdeskundige

De bedrijfsarts werkt bij voorkeur nauw samen met de arbeidsdeskundige. De bedrijfsarts stelt je belastbaarheid vast en de arbeidsdeskundige onderzoekt de belasting in het werk en de mogelijke aanpassingen in het werk. De arbeidsdeskundige is degene die de informatie van de bedrijfsarts kan vertalen naar mogelijkheden en voorwaarden waaronder je aan het werk kunt.

Re-integratieplan of Plan van Aanpak

De concrete afspraken die jij, je werkgever en de bedrijfsarts in overleg met elkaar maken, worden vastgelegd in een Plan van Aanpak. Dit overleg is niet alleen belangrijk om je zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen, maar ook omdat dit verplicht is. Volgens de Wet Verbetering Poortwachter moet alles worden gedaan om mensen weer aan het werk te helpen. De voorwaarden – wanneer moet wat worden gedaan? – vind je op www.uwv.nl. Zie ook www.mijnreintegratieplan.nl.

Geheimhouding

Overigens is de bedrijfsarts zoals alle andere artsen verplicht tot geheimhouding. Hij of zij mag je leidinggevende niets vertellen over je aandoening, tenzij je daar duidelijk toestemming voor geeft. Wel mag de bedrijfsarts je leidinggevende informeren over de afspraken die hij of zij met je maakt over het werk en de werkhervatting en over de voorwaarden waaronder je in staat bent je werkzaamheden te verrichten.