Nationale vereniging voor mensen met lupus, APS, sclerodermie en MCTD
Open menu

Privacy

PRIVACY BELEID NVLE

Dit privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Nationale Vereniging voor Lupus, APS, sclerodermie en MCTD (NVLE) verwerkt van haar leden, partner leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden.

Indien je lid wordt van de NVLE, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan de NVLE verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacy beleid te verwerken.

Wij adviseren je om het Privacy beleid goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

NVLE, Nationale Vereniging voor Lupus, APS, sclerodermie en MCTD
Newtonlaan 115
3584 BH Utrecht
KvK nummer: 40533149

De Nederlands Autoriteit persoonsgegevens treedt op als privacy-toezichthouder.

2. Welke gegevens verwerkt de NVLE en voor welk doel

De NVLE verwerkt persoonsgegevens waaronder bijzondere persoonsgegevens van de leden. Bij de verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken (recht op duidelijke informatie). Dat doen wij via dit privacy beleid;
 • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen die persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden (recht op beperking van de verwerking);
 • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin je toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • je recht respecteren om je persoonsgegevens op je aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen (recht op inzage, rectificatie en aanvulling);
 • je recht respecteren om persoonsgegevens over te dragen (recht op data portabiliteit);
 • je recht respecteren om ‘vergeten’ te worden (recht op vergetelheid);
 • je recht respecteren om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking (recht op bezwaar);
 • je recht respecteren op een menselijke blik bij besluiten (recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering)

Gebruik van persoonsgegevens
Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om verwerkt te worden. De NVLE zal de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan waar je vooraf toestemming voor hebt gegeven.

2.1      Lidmaatschap

De NVLE heeft drie soorten lidmaatschap:

 • lid
 • partner lid
 • donateur

In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • geslacht
 • voornaam/voorletters
 • achternaam
 • gebruikersnaam
 • geboortedatum
 • e-mailadres
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • bankrekeningnummer
 • soort aandoening

De NVLE verwerkt bovengenoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Lidmaatschap:
Je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie,

Informatievoorziening:
Je naam, adresgegevens, telefoonnummer en gegevens inzake de gezondheid worden door de NVLE gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over de in het kader van het lidmaatschap door de NVLE georganiseerde diensten, activiteiten en enquêtes;

Je naam en adres worden gebruikt voor het toezenden van ons kwartaalblad Venster.

Betalingen:
Je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, bijvoorbeeld van het lidmaatschapsgeld af te wikkelen.

Ledengedeelte website
Je persoonsgegevens voor het inloggen op en het gebruik maken van het ledengedeelte van onze website.

Foto’s:
Tijdens bijeenkomsten van de NVLE worden foto’s gemaakt. Deze kunnen gepubliceerd worden in het besloten (leden)gedeelte van de website, sociale media en in ons kwartaalblad Venster. Op sociale media komen deelnemers alleen onherkenbaar in beeld.

Heb je er bezwaar tegen dat je op de foto komt, dan kun je dit altijd aan het begin van een bijeenkomst aangeven bij de fotograaf. De NVLE zal aan het begin van de bijeenkomst toestemming vragen aan de deelnemers tot het maken van dergelijke opnamen en het gebruik ervan.

Website
De NVLE biedt de mogelijkheid in te loggen op de website, bestellingen te doen in de webwinkel en je op te geven voor onze activiteiten. Wij verwerken daarbij gegevens:

 • Voor het aanmaken van een inlogaccount voor leden wordt gebruikt gemaakt van de persoonsgegevens die van het desbetreffend lid in de ledenadministratie staan. Het is voor niet-leden niet mogelijk om in te loggen.
 • Als je een bestelformulier op de website invult dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als nodig is voor de volledige afhandeling daarvan.
 • De registratie van deelname aan onze activiteiten verloopt via de website. Je gegevens worden daar bewaard tot uiterlijk 1 maand na de bijeenkomst waar je je voor opgegeven hebt.

De website van de NVLE maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Nieuwsbrief
Voor de leden die zich vanaf 1 juni 2018 hebben aangemeld geldt dat de NVLE je naam en e-mailadres gebruikt om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over (gelijksoortige) activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van de NVLE toe te sturen, tenzij je hebt aangegeven deze e-mails niet te willen ontvangen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

Voor de leden die voor 1 juni 2018  lid zijn geworden geldt dat uitsluitend indien je daarvoor toestemming hebt gegeven, de NVLE je naam en e-mailadres gebruikt om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van de NVLE toe te sturen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

Telemarketing
De NVLE gebruikt je naam en telefoonnummer uitsluitend om je telefonisch te informeren over diensten, activiteiten en aanbiedingen van de organisatie.

Anoniem statistisch onderzoek
De NVLE kan de persoonsgegevens anonimiseren en vervolgens op geaggregeerd en geanonimiseerd niveau gebruiken voor onderzoeksdoeleinden en om haar dienstenaanbod en werkzaamheden te optimaliseren. De geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens zijn nooit tot jou als individu te herleiden.

2.2      Vrijwilliger

Wanneer je interesse hebt in het vrijwilligerswerk en je besluit zich aan te melden dan vragen wij je een aantal persoonsgegevens in te vullen.

Bij je registratie als geïnteresseerde of vrijwilliger worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • NAW-gegevens
 • telefoonnummer
 • emailadres
 • geboortedatum
 • patiënt of naaste
 • vrijwilligersfunctie(s)
 • toelichting
 • cv

De NVLE verwerkt bovenstaande persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over je interesse of registratie als vrijwilliger en de eventuele opzegging daarvan, voor het versturen van relevante informatie voor vrijwilligers, voor het versturen van het teambulletin, voor de verstrekking van door je aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jouw verkregen informatie;
 • je naam en adres worden gebruikt om je te informeren over je werkzaamheden als vrijwilliger van de NVLE en je de vrijwilligersverklaring, de richtlijnen en het vrijwilligersbeleid toe te sturen;
 • je vrijwilligersfunctie wordt gebruikt om je relevantie informatie te sturen ten behoeve van de uitvoering van de functie;
 • naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen, bijvoorbeeld van je declaratie af te wikkelen;

De NVLE kan -altijd in samenspraak en na toestemming daartoe- de naam van bestuursleden en vrijwilligers, samen met de beklede functie, publiceren op de website van de NVLE, met als doel leden te informeren.

3. Bewaartermijnen

De NVLE verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap en tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal de NVLE de persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1        Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft de NVLE passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden je persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

4.2        Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt de NVLE gebruik van diensten van derden, zogenaamde bewerkers. Deze bewerkers verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van de NVLE. Met de bewerkers heeft de NVLE een bewerkersovereenkomst gesloten waarin de bewerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens, de Europese algemene verordening gegevensbescherming en dit Privacy beleid na te leven. Via het bestuur kan een lijst worden opgevraagd van onze bewerkers.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1        Via de ledenadministratie ([email protected]) kun je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De NVLE zal je verzoek steeds onverwijld in behandeling nemen en je, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien de NVLE je verzoek niet inwilligt zal zij dat altijd nader toelichten.

5.2        Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kun je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie ([email protected]). de NVLE zal het bezwaar onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is het betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal de NVLE je hiervan op de hoogte brengen.

5.3        Indien je klachten hebt over de wijze waarop de NVLE je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kun je contact opnemen met het bestuur ([email protected]). Indien dit niet leidt tot een oplossing kun je natuurlijk altijd gebruik maken van je recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te doen op de bevoegde rechter.

5.4        Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacy beleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie ([email protected]).

6. Wijzigingen

Dit Privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacy beleid te bekijken.

Utrecht, mei 2018