Nationale vereniging voor mensen met lupus, APS, sclerodermie en MCTD
Open menu

Wet langdurige zorg(WLZ)


Opvolger van de AWBZ

Sinds 1 januari 2015 is de AWBZ vervallen. Wel geldt er een overgangsregeling voor mensen die al een AWBZ-indicatie hadden: zie verderop. In plaats van de AWBZ is een nieuwe wet ingegaan: de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze wet is beperkter dan de AWBZ: de Wlz is uitsluitend bedoeld voor mensen die 24 uur per dag toezicht en/of intensieve zorg nodig hebben. Deze zorg kan in een instelling worden gegeven, maar ook thuis.

Deze zorg is zo duur dat een gewone zorgverzekeraar de kosten niet kan vergoeden. We kunnen zulke zorg ook niet zelf betalen. Net als de AWBZ is de Wlz daarom een volksverzekering: een verzekering voor iedereen die woont of werkt in Nederland. De overheid betaalt de kosten. Het geld voor de Wlz krijgt de overheid bij elkaar via de belastingen. De belasting int de Wlz-premie bij ingezeten. Zowel het percentage als het maximum premie-inkomen worden door de overheid vastgesteld. Iedereen betaalt dus mee aan de regeling.

Wanneer kom je in aanmerking voor de Wlz?

Om in aanmerking te komen voor zorg vanuit de Wlz moet je aan de volgende eisen voldoen.

 • Je zorgbehoefte vloeit voort uit een somatische of psychogeriatrische aandoening of beperking of een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking.
 • Je hebt permanent toezicht of voortdurende zorg in je nabijheid nodig.
 • Je zorgbehoefte is blijvend.
 • Het Centrum indicatiestelling zorg (www.ciz.nl) heeft in een indicatiebesluit vastgesteld dat aan de hierboven genoemde eisen is voldaan.
 • Tegen een besluit van het CIZ staat bezwaar en beroep open.

Welke zorg wordt via de Wlz vergoed?

 • Verblijf in een instelling. Hieronder vallen ook voorzieningen zoals eten en drinken voor de cliënt en het schoonmaken van de woonruimte. Soms kan deze zorg ook bij jou thuis gegeven worden (‘verpleeghuiszorg thuis’).
 • Persoonlijke verzorging, begeleiding en verpleging.
 • Geneeskundige behandeling van specifiek medische, specifiek gedragswetenschappelijke of specifiek paramedische aard die noodzakelijk is in verband met de aandoening, beperking of handicap van de verzekerde
 • Met verblijf gepaard gaande behandeling, namelijk: geneeskundige zorg van algemeen medische aard, met uitzondering van paramedische zorg; behandeling van een psychische stoornis als de behandeling integraal onderdeel is van de behandeling van de aandoening of beperking op basis waarvan recht is op zorg vanuit de Wlz; farmaceutische zorg; het gebruik van hulpmiddelen, noodzakelijk in verband met de in de instelling gegeven zorg; tandheelkundige zorg; kleding, verband houdende met het karakter en de doelstelling van de instelling.
 • Het individueel gebruik van mobiliteitshulpmiddelen. Welke hulpmiddelen vanuit de Wlz worden verstrekt wordt verder uitgewerkt in een algemene maatregel van bestuur.
 • Vervoer naar een plaats waar de verzekerde gedurende een dagdeel begeleiding of behandeling ontvangt. Het gaat hierbij om vervoer van en naar de instelling waar de verzekerde begeleiding ontvangt, voor zover dit niet in de verblijfsinstelling wordt verleend en het vervoer medisch noodzakelijk is.

Het aanvragen van zorg uit de Wlz

Als je denkt dat je recht hebt op Wlz-zorg, moet je eerst contact opnemen met het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ stelt vast of je in aanmerking komt voor zorg uit de Wlz. Vervolgens stelt het CIZ een indicatie op, een besluit waarin staat op wat voor zorg en op hoeveel zorg je recht hebt.

Kijk voor het adres van een CIZ bij je in de buurt op www.ciz.nl. Je huisarts, een maatschappelijk werker of iemand van MEE Nederland (www.mee.nl) kan je helpen bij de aanvraag.

Zo’n zes weken na je aanvraag krijg je het indicatiebesluit. Hiermee kun je zorg regelen. Dit gaat via het zorgkantoor in je regio. Het zorgkantoor regelt dat je de zorg ook daadwerkelijk krijgt. Op www. zn.nl kun je zien welk zorgkantoor bij je in de buurt zit.

Persoonsgebonden budget (PGB)

Zowel de Wmo (vanaf 2015) als de Wlz en de Zvw bieden de mogelijkheid voor een persoonsgebonden budget (PGB). Je regelt uw zorg dan zelf en krijgt daarvoor een bepaald bedrag (budget) dat wordt ten behoeve van de Wlz-zorg gestort bij de Sociale Verzekeringsbank. Deze zorgt voor de betaling van de zorgverlener die je inhuurt. Verderop vind je meer informatie over het PGB.

Eigen bijdrage Wlz

Een deel van de kosten betaal je zelf: dit is de eigen bijdrage. Hoeveel je moet betalen, hangt onder meer af van de zorg die je krijgt, je inkomen, je leefsituatie en je leeftijd. Mensen die jonger dan achttien zijn, betalen geen eigen bijdrage.

In het kort

 • De Wlz is voor mensen die 24 uur per dag zorg in de nabijheid en permanent toezicht nodig hebben. Dit kan in een instelling zijn, maar ook thuis.
 • Deze zorg is erg duur. De kosten krijg je vergoed via de Wet langdurige zorg, de Wlz.
 • Om Wlz-zorg te krijgen heb je een indicatie nodig: een besluit waarin staat welke zorg je nodig hebt en hoeveel. Een indicatie kun je aanvragen bij het CIZ.
 • Het zorgkantoor regelt dat je de zorg ook echt krijgt.
 • In plaats van hulp in natura is ook een persoonsgebonden budget (PGB) mogelijk.